Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
PL  EN
Strona główna >> Materiały dydaktyczne

OBSZARY  TEMATYCZNE  DLA  POTRZEB  PRAC  MAGISTERSKICH  I  LICENCJACKICH NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 Zakład Prawa Medycznego

dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM

Obszary tematyczne prac licencjackich i magisterskich

Zdrowie Publiczne

 

 1. System ochrony zdrowia w Polsce.
 2. Problematyka praw pacjenta w Polsce i na świecie.
 3. Zasady odpowiedzialności lekarza za leczenie bez zgody pacjenta.
 4. Badania kliniczne w Polsce i na świecie.
 5. Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta.
 6. Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w wybranym państwie.
 7. Uwarunkowania prawne systemu ochrony zdrowia.
 8. Mapy potrzeb zdrowotnych.
 9. System zabezpieczenia społecznego.
 10. Etyczne aspekty dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 11. Prawne i etyczne problemy transplantacji.
 12. Tajemnica lekarska.
 13. Odpowiedzialność lekarza i innego personelu medycznego za nieudzielenie pomocy.
 14. Zgoda pacjenta na udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 15. Alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń w prawie medycznym.

 

Fizjoterapia

 

 1. Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty.
 2. Prawne aspekty wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 3. Etyczne aspekty wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 4. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów na wybranym przykładzie.
 6. Prawne aspekty opieki terminalnej.
 7. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów.

 

Ratownictwo medyczne

 

 1. Odpowiedzialność prawna ratowników medycznych.
 2. Odpowiedzialność zawodowa ratowników medycznych.
 3. Prawa personelu medycznego.
 4. Zgoda pacjenta na leczenie.
 5. Znajomość praw pacjenta wśród pacjentów i ratowników medycznych.
 6. Dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniu sądowym.
 7. Problematyka błędu medycznego w prawie cywilnym.

 

Prof. dr hab. Piotr Stępniak

 

Zdrowie Publiczne

Obszary tematyczne dla prac magisterskich

 

1. Zgoda na czynności lecznicze.

2. Pacjent małoletni. Władza rodzicielska a wykonywanie zabiegów operacyjnych na podstawie zgody obojga i jednego z rodziców.

3. Kompleks zagadnień prawnych, np. status prawny pacjenta ubezwłasnowolnionego; zasady wykonywania czynności leczniczych w poszczególnych przypadkach; postępowanie wobec pacjentów nieprzytomnych, itd.

4. Odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego; odpowiedzialność zawodowa.

5. Formy zatrudnienia i czas pracy w podmiotach leczniczych; ubezpieczenie odpowiedzialność i cywilnej.

6. Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i społeczno – medycznym; pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów wykorzystania wizerunku pacjenta w telemedycynie.

7. Społeczne aspekty ochrony zdrowia w Polsce. Sytuacja zdrowotna różnych grup społecznych.

8. Starzenie się społeczeństwa polskiego a zdrowie.

9. Społeczne oczekiwania w zakresie ochrony zdrowia; style życia a zdrowie.

10. Problemy zdrowotne osób pozbawionych wolności.

11. Świadczenia zdrowotne i służba zdrowia w zakładach karnych.

12. System ochrony zdrowia w Polsce.

 

Obszary tematyczne prac licencjackich

 

1. Wybrane problemy prawa medycznego, np. zgoda na zabiegi i czynności lecznicze; status i obowiązki lekarza, pielęgniarki, radiologa, terapeuty wynikające z wykonywania zawodu; odpowiedzialność prawna, odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego.

2. Formy zatrudnienia personelu medycznego i wykonywania zawodu medycznego.

3. Dziecko jako pacjent, np. aspekty społeczne i prawne, władza rodzicielska a świadczenia zdrowotne dla małoletniego, problemy zgody rodziców, prawa pacjenta dorastającego, pacjent – dziecko świadków Jehowy, itp.

4. Pacjent ubezwłasnowolniony i pacjent senior – aspekty prawne, społeczne i kulturowe.

5. Ochrona zdrowia, aspekty prawne, społeczne i kulturowe. System instytucji ochrony zdrowia.

6. Postawy prozdrowotne i ich kształtowanie, style życia a zdrowie.

7. Ochrona zdrowia i służba medyczna w zakładach karnych.

 

Pielęgniarstwo

 

Obszary tematyczne dla prac magisterskich

 

1. Pielęgniarstwo jako zawód medyczny – aspekty medyczne, społeczne i prawne.

2. Zgoda na czynności lecznicze różnych grup i kategorii pacjentów.

3. Praca pielęgniarki z pacjentem małoletnim. Aspekty medyczne, prawne i społeczne.

4. Odpowiedzialność prawna pielęgniarki; odpowiedzialność zawodowa.

5. Formy zatrudnienia i czas pracy pielęgniarek w podmiotach leczniczych; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

6. Społeczne aspekty ochrony zdrowia w Polsce. Sytuacja zdrowotna różnych grup społecznych.

7. Starzenie się społeczeństwa polskiego a zdrowie. Praca pielęgniarki z ludźmi starymi.

8. System ochrony zdrowia w Polsce.

 

Obszary tematyczne prac licencjackich

 

1. Wybrane problemy prawa medycznego, np. zgoda na zabiegi i czynności lecznicze.

2. Status i obowiązki pielęgniarki wynikające z wykonywania zawodu; odpowiedzialność prawna, odpowiedzialność zawodowa .

3. Formy zatrudnienia i wykonywania zawodu pielęgniarki.

4. Odpowiedzialność prawna pielęgniarki.

Dziecko jako pacjent, np. aspekty społeczne i prawne, władza rodzicielska a świadczenia zdrowotne dla małoletniego, problem zgody rodziców, prawa dziecka - pacjenta itp.

5. Praca pielęgniarki z pacjentem ubezwłasnowolnionym i pacjentem - seniorem – aspekty prawne, społeczne i kulturowe.

6. Ochrona zdrowia w Polsce, aspekty prawne, społeczne i kulturowe. System instytucji ochrony zdrowia.

7. Postawy prozdrowotne i ich kształtowanie, style życia a zdrowie.

 

Fizjoterapia

 

Obszary tematyczne dla prac magisterskich

 

1. Fizjoterapeuta jako zawód medyczny – aspekty medyczne, społeczne i prawne.

2. Zgoda na czynności fizjoterapeutyczne.

3. Praca fizjoterapeuty z pacjentem małoletnim. Aspekty medyczne, prawne i społeczne.

4. Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty; odpowiedzialność zawodowa.

5. Formy zatrudnienia i czas pracy fizjoterapeuty, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

6. Społeczne aspekty ochrony zdrowia w Polsce. Sytuacja zdrowotna różnych grup społecznych.  

7. Starzenie się społeczeństwa polskiego a usługi fizjoterapeutyczne.

8. System ochrony zdrowia w Polsce.

 

Obszary tematyczne prac licencjackich

 

1. Wybrane problemy prawa medycznego, np. zgoda na zabiegi i czynności terapeutyczne.

2. Status i obowiązki fizjoterapeuty związane z wykonywania zawodu.

3. Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty.

4. Formy zatrudnienia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

5. Dziecko jako pacjent, np. aspekty społeczne i prawne, władza rodzicielska a świadczenia zdrowotne dla małoletniego, problem zgody rodziców, prawa dziecka - pacjenta itp.

6. Praca fizjoterapeuty z dzieckiem pielęgniarki i pacjentem – seniorem. Aspekty medyczne, prawne, społeczne.

7. System ochrony zdrowia w Polsce.

 

Ratownictwo medyczne

 

Obszary tematyczne dla prac magisterskich

 

1. Ratownik medyczny jako zawód medyczny – aspekty medyczne, społeczne i prawne.

2. Zgoda na czynności medyczne w różnych życiowych pacjenta.

3. Odpowiedzialność zawodowa ratowników medycznych.

4. Prawa pacjenta a prawa personelu medycznego.

5. Znajomość praw pacjenta wśród pacjentów i ratowników medycznych.

6. Społeczne aspekty ochrony zdrowia w Polsce. Sytuacja zdrowotna różnych grup społecznych.  

7. Starzenie się społeczeństwa polskiego a ratownictwo medyczne.

8. System ochrony zdrowia w Polsce.

9. Organizacja i zasady działania ratownictwa medycznego w Polsce.

  

Obszary tematyczne prac licencjackich

 

1. Wybrane problemy prawa medycznego, np. zgoda na zabiegi i czynności terapeutyczne.

2. Status i obowiązki ratownika medycznego związane z wykonywania zawodu.

3. Odpowiedzialność prawna i zawodowa ratownika medycznego.

4. Dziecko jako pacjent, np. aspekty społeczne i prawne, władza rodzicielska a świadczenia zdrowotne dla małoletniego, problem zgody rodziców, prawa dziecka - pacjenta itp.

5. Prawa pacjenta i ich znajomość wśród personelu medycznego, w tym ratowników medycznych.

6. Zgoda pacjenta na leczenie.

7. Praca ratownika medycznego z pacjentem starym. Aspekty medyczne, prawne, społeczne.

8. Organizacja i zasady działania ratownictwa medycznego w Polsce.

9. System ochrony zdrowia w Polsce.

 

 

Terapia zajęciowa

Obszary tematyczne dla prac magisterskich

 

1. Terapeuta zajęciowy jako zawód. Status, obowiązki, kompetencje. Aspekty prawne i społeczne.

2. Zgoda na czynności lecznicze i czynności terapeutyczne.

3. Praca terapeuty z pacjentem małoletnim. Władza rodzicielska a czynności terapeutyczne.

4. Formy zatrudnienia i czas pracy terapeuty zajęciowego, w tym w podmiotach leczniczych.

5. Społeczne aspekty ochrony zdrowia w Polsce. Sytuacja zdrowotna różnych grup społecznych a terapia zajęciowa.

6. Starzenie się społeczeństwa polskiego a praca terapeuty zajęciowego z osobami starszymi.

7. Społeczne oczekiwania w zakresie ochrony zdrowia ; style życia a zdrowie.

8. System terapeutyczny i oddziały terapeutyczne w zakładach karnych. Problemy zdrowotne osób pozbawionych wolności.

9. System ochrony zdrowia w Polsce.

 

Obszary tematyczne prac licencjackich

 

1. Wybrane problemy prawa medycznego, np. zgoda na zabiegi i czynności lecznicze; status i obowiązki personelu medycznego, w tym terapeuty zajęciowego wynikające z wykonywania zawodu.

2. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa personelu medycznego.

3. Terapeuta zajęciowy jako zawód. Status, obowiązki, kompetencje. Aspekty prawne i społeczne.

4. Zgoda na czynności lecznicze i czynności terapeutyczne.

5. Praca terapeuty z pacjentem małoletnim. Władza rodzicielska a czynności terapeutyczne.

6. Formy zatrudnienia i czas pracy terapeuty zajęciowego, w tym w podmiotach leczniczych.

7. Starzenie się społeczeństwa polskiego a praca terapeuty zajęciowego z osobami starszymi.

8. Ochrona zdrowia w Polsce, aspekty organizacyjne, społeczne i kulturowe. System instytucji ochrony zdrowia.

9. Postawy prozdrowotne i ich kształtowanie, style życia a zdrowie.

 

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

 

Dr Piotr Pagórski

Obszary tematyczne prac licencjackich oraz magisterskich

 

Zdrowie Publiczne

 

1. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej.

2. Zarzadzanie finansami podmiotów leczniczych.

3. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych:

            - procesy kadrowe,

            - motywowanie,

            - ścieżki karier i rozwój pracownika,

            - wartościowanie stanowisk pracy i modelowanie wynagrodzeń,

            - wypalenie zawodowe,

            - mobbing w organizacji.

4. Rola marketingu w zarzadzaniu podmiotem leczniczym.

5. informatyczne wspomaganie procesów zarządczych w obszarach księgowość, kadry, płace.

 

dr Jan Nowomiejski                                              

Obszary tematyczne prac licencjackich oraz magisterskich

 

Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne

 

1. Analiza sytuacji finansowej i majątkowej pomiotu leczniczego.

2. Analiza kosztów podmiotu leczniczego;

     - analiza kosztów całkowitych działalności,

     - analiza kosztów procedur medycznych.

3. Strategia działalności podmiotu leczniczego:

   - ocena pozycji rynkowej,

   - ogólna strategia działalności,

   - strategia marketingowa.

4. Zarządzanie podmiotem leczniczym:

- zarządzanie procesami kadrowymi,

- zarządzanie zasobami rzeczowymi,

- zarządzanie finansami.

5. Procesy logistyczne w opiece zdrowotnej i w podmiotach leczniczych.

6. Planowanie działalności w obszarze opieki zdrowotnej (opracowanie biznesplanu).

7. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej na wybranych stanowiskach.

8. Wypalenie zawodowe pracowników opieki zdrowotnej.

9. Motywacja do pracy personelu podmiotów leczniczych.

 

Dr Anna Frankowska

 

Obszary tematyczne prac licencjackich oraz magisterskich

 

Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo

 

1. Kształtowanie tożsamości podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2. Kampanie społeczne planowanie i wdrażanie.

3. Zarządzanie marką na rynku medycznym.

4. Obsługa pacjenta w kontekście działań marketingowych podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

5. Marketing usług medycznych.  

6. Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

 

 

Dr Dariusz Walkowiak

 

Obszary tematyczne prac licencjackich oraz magisterskich

 

Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Terapia Zajęciowa

 

1.Społeczno-ekonomiczne aspekty leczenia chorób rzadkich (fenyloketonuria, mukowiscydoza, alkaptonuria itd.).

2.Satysfakcja zawodowa pracowników ochrony zdrowia. Motywacja. Wypalenie zawodowe.

3.Kultura organizacyjna w jednostkach ochrony zdrowia.

4.Systemy ochrony zdrowia w różnych krajach. Elementy składowe poszczególnych systemów.

 

 

Zdrowie Publiczne

 

1.Przywództwo w organizacji.

2.Zarządzanie operacyjne w ochronie zdrowia. Planowanie produktu. Planowanie zasobów. Decyzje dotyczące procesu.

3.Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia.

4.Analiza ekonomiczno-finansowa jednostek ochrony zdrowia.

 

 

Dr Katarzyna Pluta-Hadas

 

Obszary tematyczne prac licencjackich oraz magisterskich

 

Położnictwo, Pielęgniarstwo

 1. Choroby zawodowe pielęgniarek i położnych.
 2.  Zespół wypalenia zawodowego w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych.
 3.  Narażenia zawodowe  na pielęgniarskich stanowiskach pracy