Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
PL  EN
Strona główna >> Pracownicy

Kierownicy

Kierownik Katedry Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

Kierownik Zakładu Prawa Medycznego

dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak, prof. UMP

tel. 61 658-44-92

monikaba@ump.edu.pl

dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM - kierownik Katedry Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej oraz kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk prawnych (UAM - 2003), dr hab. nauk prawnych (UMK - 2015). Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie konstytucyjnym. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Biegła znajomość języków obcych: angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Prawo w badaniach klinicznych, Prawo farmaceutyczne, Ustawodawstwo zawodowe, Ratownictwo w świetle norm prawnych obowiązujących w Polsce, Prawo medyczne, Wprowadzenie do systemu prawnego RP.  

Publikacje:

 Aspekty prawne sprzedaży produktów leczniczych przez lekarza ginekologa.

 Testament życia w prawie włoskim.

Aspetti pratici dell’accesso alle prestazioni sanitarie in Polonia

Aspekty prawne ochrony dziecka poczętego

Podstawy prawne realizacji praw pacjenta małoletniego przez podmioty lecznicze

Odmowa i zaniechanie leczenia a prawo pacjenta do rezygnacji ze świadczeń zdrowotnych

Zasady postepowania lekarza wobec pacjenta

 

 

 Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

dr n. ekon. Jan Nowomiejski

tel. 61 658-44-93

jnowomiejski@op.pl

dr nauk ekonomicznych Jan Nowomiejski- p.o. kierownika Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Specjalizuje się w problematyce makro i mikroekonomii, analizy ekonomicznej, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz statystyki. Posiada znaczny dorobek publikacyjny i czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych, jako członek komitetu organizacyjnego. Jest promotorem licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Pełni obowiązki zastępcy kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej”. Udziela się także w Polskim Towarzystwie Nauk o Zdrowiu, wykonując obowiązki skarbnika. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został w odznaczony w 2002r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Podstawy ekonomii, Finanse publiczne i rynki finansowe, Logistyka, Analiza ekonomiczna, Kształtowanie i analiza zatrudnienia, Zarządzanie finansami i kontroling, Podstawy organizacji i zarządzania.

 

Profesorowie Nadzwyczajni

prof. dr hab. Piotr Stępniak

piotr.stepniak@interia.pl

prof. dr hab. Piotr Stępniak jest prawnikiem. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizuje się w dziedzinie prawa medycznego. Jego zainteresowania koncentrują się na problemach odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, praw pacjenta, a także prawno – społecznych aspektach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu. Szczególną uwagę jako badacz poświęca problematyce ochrony zdrowia szczególnych kategorii pacjentów, zwłaszcza zaś osób odbywających karę pozbawienia wolności. Jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie, doradcą Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Penitencjarnemu. Jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Wprowadzenie do prawa cywilnego, Prawo w ochronie zdrowia, Logika, System ochrony zdrowia.

Starsi Wykładowcy i wykładowcy

 

 

dr Piotr Pagórski

ppp54@poczta.onet.pl

dr nauk ekonomicznych Piotr Pagórski pracuje w Wydziale Nauk o Zdrowiu od listopada 1999 roku na stanowisku starszego wykładowcy Zakładu Organizacji i Zarzadzania w Opiece Zdrowotnej. Jest specjalistą w zakresie finansów i rachunkowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W związku z tymi zainteresowaniami prowadzi samodzielnie przedmioty zarówno na studiach licencjackich, magisterskich jak i podyplomowych. Czynnie uczestniczy w pracach badawczych i publikacyjnych – stanowi silne ogniowo w komitetach organizacyjnych licznych konferencji naukowych, posiada także znaczny dorobek publikacyjny. Udziela się w Polskim Towarzystwie Nauk o Zdrowiu, gdzie jest nieetatowym księgowym tej organizacji. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Rachunkowosć finansowa i zarządcza, Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie finansami i kontroling, Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu. 

dr Leszek Sikorski

leszeksikorski@op.pl

Absolwent I LO w Poznaniu 1974 oraz Wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu w 1980.Specjalista chirurgii ogólnej 1987 i doktor nauk medycznych 1986. Od 2014 wykładowca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze na różnych szczeblach systemu opieki zdrowotnej. Obszarem zainteresowań badawczych jest polityka zdrowotna, informatyka medyczna, telemedycyna. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie projektami, Ekomonika i finanse cz. II, Ekonomika zdrowia, Innowacje w ochronie zdrowia.

 ziarnik

dr n. med. Robert Ziarnik

robert_ziarnik@o2.pl

dr n. med. Robert Ziarnik– starszy wykładowca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) – 1997 r. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poszerzeniem wiedzy w zakresie zarządzania było ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (2006). Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania zdobywał w pracy zawodowej kierując zasobami ludzkimi w różnych organizacjach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół szeroko pojętej tematyki zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem systemu opieki zdrowotnej (zarządzanie organizacją w systemie opieki zdrowotnej, lean healthcare, zarządzanie zasobami ludzkim). Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Zarządzanie w pielęgniarstwie, Zarządzanie w położnictwie. 

 

mgr Natalia Chojara

nchojara@ump.edu.pl

mgr Natalia Chojara - absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne – specjalność: Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej, wykładowca. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym jak również Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Bankowej. Wieloletni praktyk odpowiedzialny za wdrażanie i nadzorowanie procesów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obecnie Kierownik Działu BHP w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto. W obszarze zainteresowań naukowych leżą głównie zagadnienia związane z zarządzaniem w podmiotach leczniczych. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia, Instytucje opieki zdrowotnej - zachowania organizacyjne i rozwój, Podstawy zarządzania i marketingu w działaności gospodarczej fizjoterapeuty.

 

Wykładowcy z doktoratem

dr Przemysław Daroszewski

dyrektor@orsk.pl 

dr n. med. Przemysław Daroszewski jest wykładowcą w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej.
W 1989 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1988 – 1992 pracował jako Asystent w Katedrze Patomorfologii AM w Poznaniu. W kolejnych latach kariery zawodowej, związany z międzynarodowymi holdingami farmaceutycznymi. Od 2002 roku pełnił funkcję Dyrektora SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego. Z dniem 1 stycznia 2018 roku zakończył pracę na stanowisku Dyrektora SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego. Z dniem 1 grudnia 2017 roku został powołany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na stanowisko Dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W.Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2004 roku jako współzałożyciel i pomysłodawca stworzył ARTVEN Fundację Wspierania Osób z Chorobami Naczyń. Do dziś pełni funkcję Prezesa Fundacji. W roku 2006 ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej zorganizowane przez Akademię Medyczną i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. W 2014 roku ukończył kolejne Studia Podyplomowe – Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W kręgu jego zainteresowań pozostają systemy organizacji ochrony zdrowia  na świecie oraz źródła finansowania świadczeń zdrowotnych w kontekście konkurencyjności płatników. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie ZOZ, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.

 

Kasia Pluta 

dr n. med. Katarzyna Pluta-Hadas

katarzyna.hadas@op.pl

kplutahadas@ump.edu.pl

dr n. med. Katarzyna Pluta-Hadas - wykładowca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej UMP. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1997 – 2010 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Patomorfologii Klinicznej UMP w Poznaniu.  Była współzałożycielką i współwłaścicielem spółki NZOZ „ Zespół Akademickich Patologów”. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe  ”Zarządzanie w opiece zdrowotnej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2010-2016 pełniła funkcję starszego specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami w Wielkopolskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Praktykujący lekarz, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Polskiego Towarzystwa Patomorfologów. W kręgu jej zainteresowań pozostają systemy organizacji ochrony zdrowia  oraz źródła finansowania świadczeń zdrowotnych oraz aspekty medycyny pracy. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Zdrowie publiczne (Organizacja pracy pielęgniarskiej), Zarządzanie w pielęgniarstwie.

 

Adiunkci

                                                                                  Anna Frankowska

dr Anna Frankowska 

anias12@wp.pl

dr Anna Frankowska  - adiunkt   w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Absolwentka studiów dziennych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania, kierunek Handel i Marketing. Ukończyła Podyplomowe Studium Dziennikarstwa, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W 2015 roku uzyskała stopień doktor nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Od 2000 roku jest czynnym nauczycielem akademickim. Opiekun praktyk studenckich.  Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. Jest praktykiem marketingu i zarządzania. Autorka licznych publikacji naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu marketingu i zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdrowia publicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu w ochronie zdrowia, service design, public relations, wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu. Włada językami: angielskim, rosyjskim, francuskim. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Podstawy marketingu, Badania marketingowe, Marketing farmaceutyczny, Marketing w ochronie zdrowia, Umiejętności społeczne w zdrowiu publicznym - wystąpienia publiczne. 

 

Asystenci

Dr n. med. i ekon. Maciej Jankowiak
 
mjankowiak@ump.edu.pl
 
Dr n. med. i ekon. Maciej Jankowiak - asystent w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek zarządzanie i marketing) oraz studiów MBA organizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we współpracy z Georgia State University w Atlancie (USA). W 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), a w 2011 r. tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują ekonomikę ochrony zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, wykorzystanie metod ilościowej oceny funkcjonowania podmiotów i systemów ochrony zdrowia, zagadnienia oceny niepełnosprawności i niezdolności do pracy, zastosowanie technik teleinformatycznych w prowadzeniu działalności podmiotów leczniczych i w koordynacji funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
 
 
 
 
 dr Magdalena Zamroczyńska 
mzamroczynska@ump.edu.pl
 
 
 
 

 

mgr Juliusz Szewczyk

juliusz.szewczyk@ump.edu.pl

mgr Juliusz Szewczyk-absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Asystent w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praktykujący prawnik. Jego zainteresowania naukowe obejmują tematykę prawa cywilnego, konstytucyjnego, medycznego oraz administracyjnego. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Prawo (kierunek położnictwo), Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, Prawo w ochronie zdrowia.

 

 

dr Dariusz Walkowiak

dariuszwalkowiak@ump.edu.pl

dr Dariusz Walkowiak - doktor nauk o zdrowiu; asystent w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), doktoryzował się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z chorobami rzadkimi oraz szeroko rozumianą sferą zarządzania w podmiotach leczniczych. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Zarządzanie operacyjne, Organizacja i zarządzanie. Cz.V Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie finansami. mgr Marcin Waszak 

mwaszak@ump.edu.pl